Политика за конфиденциалност

Разбираме, че личните Ви данни и начинът на тяхното използване са важни за Вас и желаем да вярвате, че WebMarket.BG използва личните Ви данни внимателно. Настоящата страница ще Ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и как ще ги използваме.

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за конфиденциалност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за конфиденциалност на нашия уебсайт и поради това, любезно ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

 

Кои сме ние и как да се свържете с нас?

Ние сме УЕБ МАРКЕТ ЕООД със седалище и адрес на управление в София, ж.к. Стрелбище, бул. П.Ю.Тодоров, бл. 7, вх. Б, ет. 3, ап. 24, (наричано по-нататък WebMarket.BG). Можете да се свържете с нас на имейл: info@webmarket.bg или през формата „Пишете ни“ в долната част на уебсайта.

 

Какви лични данни събираме?

Събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Например, информацията, която получаваме от Вас е следната: Когато си създавате акаунт в WebMarket.BG, Вие ни изпращате вашите адрес на електронна поща, собствено, бащино, фамилно име и телефон; Като можете да редактирате своята информация от личната ви страница (Моят профил).

Освен това можем да събираме и впоследствие обработваме определена информация относно поведението ви при сърфиране в нашия уебсайт, за да персонализираме вашето онлайн преживяване и изготвим предложения, които са съобразени с вашия профил. Приканваме ви да научите повече в тази връзка като прочетете раздела относно обработването по-долу.

В нашия уебсайт можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките.

Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.

 

С каква цел използваме вашите данни?

Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:

 • Предоставяне на услуги на WebMarket.BG във Ваша полза

Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:

– създаване и управление на профил в платформата на WebMarket.BG;

– обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;

– разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;

– връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;

– възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;

– оказване на подкрепа, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на WebMarket.BG;

Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между WebMarket.BG и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

 • Усъвършенстване на нашите услуги

Ние бихме искали винаги да ви предложим най-доброто преживяване при пазаруването онлайн. За тази цел можем да използваме определена информация относно Вашето поведение на купувач, да ви приканваме да попълвате анкети за удовлетвореността Ви след приключването на поръчка, или да провеждаме директно, или с помощта на партньори, пазарни проучвания и изследвания.

Тези дейности ние базираме на нашите законни интереси при извършване на стопанска дейност като винаги се грижим за това Вашите основни права и свободи да бъдат незасегнати.

 • Маркетинг

Ние бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за продуктите/услугите, към които имате интерес. В тази връзка, можем да ви изпращаме всякакви видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail / webpush и пр.), които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от вас продукти, информация относно оферти и промоции, информация относно продуктите, добавени в раздели „Количка“ ако сте проявили интерес към закупуването им, и други бизнес комуникации като пазарни изследвания и анкети за потребителското мнение, и можем да представяме персонализирани препоръки в уебсайта. За да ви предоставим информация, която представлява интерес за вас, ние можем да използваме определени данни относно вашето поведение на купувач (например, разгледани продукти/ продукти, добавени към списъка с желани продукти/ закупени продукти), за да създадем профил. Ние винаги гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права и свободи, и че решенията, взети във връзка с тях не пораждат никакви правни последици за Вас и не Ви засягат по подобен начин в съществена степен.

В повечето случаи ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения. Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време като:

– използвате връзката „Отпиши се“ в съобщенията, които получавате от нас; или като

– се свържете с нас, използвайки данните за контакт по-горе.

В определени ситуации ние можем да базираме маркетинговите си дейности на законния си интерес към промотиране и развиване на търговската си дейност. Във всеки случай, когато използваме Ваша информация за нашите законни интереси, ние полагаме грижа и взимаме необходимите мерки, за да гарантираме, че Вашите основни права и свободи не са засегнати. При все това, Вие можете по всяко време, като използвате средствата, описани по-горе, да прекратите обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга и ние ще откликнем на искането ви.

 • Защита на нашите законни интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:

– мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата на WebMarket.BG срещу кибератаки;

– мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;

– мерки за управление на различни други рискове.

Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

Освен това, в някои случаи, обработването от наша страна се базира на законови разпоредби като задължението за защита на стоките и стойностите, предвидено от приложимото законодателство в тази връзка.

 

Колко дълго ще съхраняваме Вашите данни?

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт в WebMarket.BG. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

 

С кого ще се споделя информацията?

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

– доставчици на куриерски услуги;

– доставчици на платежни/ банкови услуги;

– доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги;

– доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;

– застрахователни компании;

– доставчици на ИТ услуги;

– други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.

Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и конфиденциалността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

 

Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.

Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране.

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

 

Какви са Вашите права?

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. В зависимост от случая, вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.

По-долу предлагаме преглед на Вашите права заедно с установения за прилагането им ред. Можете да упражните правата си, като ни изпратите имейл или чрез формуляра „Пишете ни“ на нашия уебсайт.

 • Правото да бъдете информирани. Имате правото да получите ясна, прозрачна и лесно разбираема информация как ще използваме личните Ви данни и произтичащите от това Ваши права. Ето защо, ние Ви предоставяме информация в настоящата страница.
 • Право за достъп и поправка. Имате право на достъп, поправка и актуализиране на личните данни по всяко време. Разбираме важността на това и ако желаете да упражните правата си, не се колебайте да се свържете с нас.
 • Право на мобилност на данните. Личните данни, които подавате, са мобилни. Това означава, че могат да бъдат преместени, копирани или предавани електронно при определени обстоятелства.
 • Право да бъдат забравени. При определени обстоятелства, имате право да изискате данните Ви да бъдат изтрити. Ако искате да изтрием личните Ви данни, просто ни уведомете и ще предприемем разумни стъпки да отговорим на заявката Ви в съответствие с юридическите изисквания. Ако личните данни, които събираме, вече не са необходими за каквито и да било цели, и съхранението им не се изисква от закона, ще направим всичко възможно да ги изтрием, унищожим или анонимизираме.
 • Право да ограничите обработването. При определени обстоятелства, имате право да ограничите обработването на личните си данни.
 • Правото да възразите. При определени обстоятелства, имате право да възразите на определени типове обработка, включително обработка за директен маркетинг (т.е. получаване на имейл от нас или свързване с Вас по друг начин, за да Ви уведомим относно различни възможности).
 • Правото да подадете оплакване при Надзорен орган. Имате право да подадете оплакване директно при местния Надзорен орган относно начина, по който обработваме личните Ви данни.
 • Правото да оттеглите съгласието си. Ако сте дали съгласието си за обработка на личните Ви данни (т.е. разчитаме на съгласието Ви за обработка на личните Ви данни по юридически причини), имате право да оттеглите съгласието си по всяко време (въпреки, че ако го направите, не означава, че онова, което сме правили с личните Ви данни до този момент и с Ваше съгласие е незаконно). Можете да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни по всяко време като се свържете с нас чрез посочените по-долу данни.
 • Правила, свързани с автоматичното вземане на решение. Имате правото да не бъдете подлаган на решаване, което се извършва само от автоматичен процес, и което има правни или други значими влияния върху Вас. В частност имате право:
  • на човешка намеса;
  • да изразите гледната си точка;
  • да получите обяснения за решението, взето след оценката; и
  • да оспорвате такова решение.

 

Без да се засяга правото ви да се свързвате с надзорния орган по всяко време, моля свържете се с нас предварително и ние Ви обещаваме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим проблемите ви по взаимно съгласие.

Напомняме ви, че можете да се свързвате със длъжностното лице по защита на личните данни на WebMarket.BG по всяко време като изпращате своето искане по един от следните начини:

 • по електронна поща на адрес: info@webmarket.bg
 • чрез полето „Пишете ни“ в нашия уебсайт